^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพานทอง62 (PANTONG OPEN HOUSE)

โรงเรียนพานทอง จัดงานเปิดบ้านพานทอง 62 (OPEN HOUSE) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนพานทอง 

ประจำปีการศึกษา  2562  โดยได้รับเกียรติจาก  นางมลิวัลย์  เจริญสว่างรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 

เป็นประธานในการเปิดงาน  โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โดยเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้ามาร่วมแข่งขัน 

และร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ  มีการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการออกบู๊ทขายสินค้าของนักเรียน 

 

1


ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.