กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

social dept   
  teerawit  
 

นายธีรวิทย์  เกษี

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
salisa supattra petai

นางศลิษา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัทรา  ธรรมานุสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเพทาย นิ่มนวล

ครูชำนาญการพิเศษ

chaluay suttasinee supaporn

นางฉลวย  ประวุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสุธาสินี  วินิจฉัย

ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาพร  พวงมาลัย

ครู 

puttharak jatupoom prapasiri

นางสาวพุทธรักษ์  รัตนเพชร

ครูผู้ช่วย

นายจตุภูมิ กุลาสา

ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาศิริ อ่วมสุข

ครูผู้ช่วย