^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

Untitled 1

 1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

       นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและทั่วไป

       รับสมัคร                      วันจันทร์ที่  27  ถึง  วันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2560  

                                        เวลา  08.30  - 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนพานทอง

       สอบคัดเลือก                 วันอาทิตย์ที่  2  เมษายน  พ.ศ.2560  เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนพานทอง

       ประกาศผล/รายงานตัว    วันพฤหัสบดีที่  6  เมษายน  พ.ศ.2560  เวลา  09.00 - 16.30  น.  ณ  โรงเรียนพานทอง

       มอบตัว                        วันอาทิตย์ที่  9  เมษายน  พ.ศ.2560  เวลา  09.00 - 16.30  น.  ณ  โรงเรียนพานทอง

 

2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

       รับสมัคร                      วันจันทร์ที่  27  ถึง  วันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2560  

                                        เวลา  08.30  - 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนพานทอง

       สอบคัดเลือก                 วันอาทิตย์ที่  2  เมษายน  พ.ศ.2560  เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนพานทอง

       ประกาศผล/รายงานตัว    วันพฤหัสบดีที่  6  เมษายน  พ.ศ.2560  เวลา  09.00 - 16.30  น.  ณ  โรงเรียนพานทอง

       มอบตัว                        วันอาทิตย์ที่  9  เมษายน  พ.ศ.2560  เวลา  09.00 - 16.30  น.  ณ  โรงเรียนพานทอง

 

หลักฐานการสมัคร

       1.  ใบสมัครเข้าเรียน  (รับได้  ณ  โรงเรียนพานทอง)

       2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (นักเรียน,  บิดา-มารดา,  ผู้ปกครอง)  พร้อมถ่ายเอกสาร  1  ชุด

       3.  ใบ  ปพ.1  ฉบับจริง  พร้อมสำเนา  1  ชุด

       4.  รูปถ่าย  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

       5.  สูติบัตร  (ใบเกิด)

       6.  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี)

       7.  แฟ้มสะสมผลงาน  (ถ้ามี)

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.