^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อยื่นเอกสารแสดงตัวตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ายชื่อนักเรียนในการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

**หมายเหตุ**
1. ยังไม่ได้จัดสรรห้องเรียน ตัวเลขที่ปรากฏเป็นเพียงช่องที่ยื่นเอกสารค่ะ
2. นักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเรียน มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียน ให้รอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง

เอกสารในการรับสมัคร
1.สูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา และนักเรียน
3.สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับจริง สทศ.
4.ปพ. 1 / หนังสือรับรองสำเนา ปพ.6/ อื่นๆ
5.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.หลักฐานเอกสารรางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ
7.เอกสารอื่นๆ ระบุ................................

ดาวน์โหลดรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.