^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

basic data

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 196 179 375 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 199 165 364 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 181 170 351 8
มัธยมศึกษาปีที่ 4 66 80 146 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 83 151 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 49 72 121 4
รวม 759 749 1508 37

 

ข้อมูลครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพานทอง

ที่ ตำแหน่ง จำนวน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 ผู้บริหารโรงเรียน 0 2 2  
2 ครูชำนาญการพิเศษ 8 18  26   
3 ครูชำนาญการ  3  13 16   
4 ครู 3 7 10  
5 ครูผู้ช่วย 8 14  22  
6 ครูอัตราจ้าง 1 4 5  
7 นักการภารโรง 1 1 2  
8 แม่บ้าน - 3 3  
รวมทั้งสิ้น  24 62 86  

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.