^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

for dept
rueanrutai

นางรื่นฤทัย  วิชกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

oranuch pornpanna pluttiporn

นางอรนุช  พัดเย็นชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพรรณา  โปรยานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพฤติพร  วรรณจงคำ

ครูชำนาญการ

rungnapha khanakarn kanokporn

นางสาวรุ่งนภา โรจนไพฑูรย์

ครูชำนาญการ

นางสาวฆนาการ  ศิริแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร  หนูขาว 

ครูผู้ช่วย

 penpak  2  

นางสาวเพ็ญพักตร์ ฉวีวงค์

ครูผู้ช่วย 

นางสาวณิชากร  มูลจัด

ครูผู้ช่วย  

 

ipst banner 2

Copyright © 2015. โรงเรียนพานทอง 65/3 หมู่ 1 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 038-206000 Fax : 038-206007 :: All Rights Reserved.