กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ