ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียนพานทอง

  • ปี พ.ศ. 2490 เปิดสอนชั้นมัธยม ปีที่ 1 โรงเรียน “ย้อมนิสัยพานทอง”
  • ปี พ.ศ 2491 โดยใช้อาคารเรียน ของ โรงเรียนย้อมนิสัยพานทอง (รื้อถอนไปแล้ว)
  • ปี พ.ศ 2493 ก่อสร้างโรงเรียนเสร็จ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบล พานทอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีชื่อว่า โรงเรียนพานทอง ได้รับงบประมาณ 150,000 บาทเป็นค่าที่ดิน 8 ไร่ 8,000 บาท ค่าปลูกสร้างอาคารเรียน 127,000 บาท ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 15,000 บาท เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
  • ผู้บริหารท่านแรก คือ อาจารย์สำราญ มารคทรัพย์ สถานที่ตั้งเดิม ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่หมุ่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีบริเวณรอบๆ โรงเรียน มีการปลูกต้นสนเป็นแนวเขตแดน เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า “โรงเรียนพานทองต้นสน”
  • ปี พ.ศ. 2524 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพานทอง สั่งให้โรงเรียนมาเปิดให้บริการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง บริเวณวัดหนองตำลึง ขณะเดียวกันก็เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ณ สถานที่ตั้งเดิม
  • ปี พ.ศ 2527 ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิม เปิดทำการสอน ณ ที่ทำการปัจจุบัน เลขที่ 65/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง ห่างจาก Motor Way ไม่ถึง 500 เมตร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ม.6
  • ปี พ.ศ 2549 โรงเรียนผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน อำเภอพานทอง เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
  • ปี พ.ศ 2550 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม ในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
  • ปัจจุบันอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสรวง สุขสำราญ 2490 – 2492
2 นายสำราญ มารคทรัพย์ 2493 – 2497
3 นายเจริญ ชยุติมันต์ดำรง 2498 – 2509
4 นายทรัพย์ ดาวบริบูรณ์ 2509 – 2515
5 นายประทีป ลำดับวงศ์ 2515 – 2531
6 นางอุไรวรรณ สุพรรณ 2531 – 2532
7 นายกรกิจ วุฒิสมบูรณ์ 2532 – 2535
8 นายจำลอง ยินดี 2535 – 2539
9 นายวุฒิชัย วงศืวิไล 2539 – 2542
10 นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร 2542 – 2543
11 นายกิตติ ชคทานนท์ 2543 – 2545
12 นายอุทัย สิงห์โตทอง 2545 – 2550
13 นายบัญชา วีระพันธุ์ 2550 – 2551
14 นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์ 2551 – 2557
15 นายราเชนทร์  มีทรัพย์ 2557 – 2559
16 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์  จรูญผล 2559 – 2561
17 นายโกศล  ดาราพิสุทธิ์ 2561 – 2561
18 นางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย 2561 ถึงปัจจุบัน