โรงเรียนพานทอง

เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย

1508
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
86
จำนวนบุคคลกร
37
จำนวนห้องเรียน

“โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์ โรงเรียนพานทอง

พันธกิจ

1.) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

4.) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

Pt_14

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.) เป็นคนดี มีความรู้ และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

2.) มีสุนทรียภาพในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.) สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ

4.) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร

5.) มีความสามารถปฏิบัติตนเสริมสร้างอนามัยส่วนบุคคลและชุมชนได้ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

6.) มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเสียสละเพื่อส่วนรวม

7.) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างและปรับปรุงตลอดจนนำแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความเจริญแก่ตนเอง และพัฒนาชุมชน

8.) มีทักษะด้านการจัดการ รักการทำงาน มีเจนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

9.) ปฏิบัติ ตนตามหน้าที่พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนและ สังคมของตน

“นักเรียนและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน”

เป้าหมาย